مرکز تخصصی آموزشی و تحقیقات بیمارستانی

مرکز تخصصی آموزشی و تحقیقات بیمارستانی : (  HASEKI EGITIM VE ARASTIMA HASTANASI  )

آدرس:

 
Aksaray, Aksaray Caddesi, 34130 Fatih/İstanbul, Turkey

شماره تماس:

Phone: +90 212 529 44 00

ساعات کار:

این مرکز تخصصی آموزشی و تحقیقات بیمارستانی به صورت بیست و چهار ساعته آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان میباشد.