بیمه مسافرتی ملت حریم پرواز آسمان harim parvaz mellat travel insurance header

بیمه مسافرتی ملت | Mellat Travel Insurance

بیمه مسافرتی ملت | Mellat Travel Insurance بیمه حوادث مسافرین عازم به خارج از کشور – بیمه مسافرتی ملت بیمه نامه عبارت است از: پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که ابتلا به آن یا آغاز […]