گرجستان ، تور تفلیس ، تور گرجستان ، تور لوکس ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری

 

هتـــــــل
موقعیت
منو غذایی
درجه
هر نفر اتاق دو تخته
هر نفر اتاق یک تخته
هر نفرکودک با تخت (۱۲-۶ )
POLO

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۰۴۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

HILTOP

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۱۱۰۰۰۰

۱۳۲۵۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

ASTORION PALACE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۱۳۰۰۰۰

۱۳۶۰۰۰۰

۱۰۴۰۰۰۰

LIKE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۵۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۱۰۴۰۰۰۰

TBLISI CENTRAL

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۱۴۵۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۱۰۴۰۰۰۰

GARDEN

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۱۴۵۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۱۰۴۰۰۰۰

DREAM

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۱۹۵۰۰۰

۱۴۶۵۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

GEORGIA (VAKE )

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۱۹۵۰۰۰

۱۴۶۵۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

FUND

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۳۰۰۰۰

۱۵۶۵۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

LUX INN

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۳۰۰۰۰

۱۵۶۵۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

EURASIA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۳۰۰۰۰

۱۵۶۵۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

DPLAZA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۴۵۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

BATONI

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۷۰۰۰۰

۱۶۴۵۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

LORDS

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۷۰۰۰۰

۱۶۴۵۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

LEVELI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۲۷۰۰۰۰

۱۶۴۵۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

VIEW LAKE
FULL GARANTI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۳۲۰۰۰۰

۱۷۴۰۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

GNG

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۳۶۰۰۰۰

۱۸۴۰۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

BEAUMONDEH GARDEN

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۱۹۰۰۰۰

GOLDEN PALACE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۱۹۰۰۰۰

COLOMBI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۱۹۰۰۰۰

VILTON

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۱۹۰۰۰۰

PATRIOTI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۸۰۰۰۰

۲۰۶۵۰۰۰

۱۲۴۰۰۰۰

DOLABAURI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۴۸۰۰۰۰

۲۰۶۵۰۰۰

۱۲۴۰۰۰۰

IVERIA INN

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۵۲۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

VEDSIZI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۵۲۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

PARIMAVERE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۵۶۵۰۰۰

۲۲۴۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

LPLAZA

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۵۶۵۰۰۰

۲۲۴۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

CRUISE

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۶۹۰۰۰۰

۲۴۹۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

CRON PALACE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۶۹۰۰۰۰

۲۴۹۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

GRAKO PALACE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۷۴۰۰۰۰

۲۵۸۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

KALASI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۷۴۰۰۰۰

۲۵۸۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

VERE PALACE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۷۴۰۰۰۰

۲۵۸۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

ASTORIA TBLISI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۷۴۰۰۰۰

۲۵۸۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

PREFERENCE HUALING TBLISI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۷۴۰۰۰۰

۲۵۸۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

IBIS

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس

تور گرجستان تفلیسTOP

۱۸۲۰۰۰۰

۲۷۴۵۰۰۰

NA

MUSEM

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۱۹۰۰۰۰۰

۲۹۲۰۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

MERCURE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۰۴۰۰۰۰

۳۱۸۵۰۰۰

۱۴۸۰۰۰۰

HOLIDAYINN

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۲۴۰۰۰۰

۳۷۸۵۰۰۰

۱۶۵۰۰۰۰

COURTYARD BY MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۴۱۰۰۰۰

۳۹۲۰۰۰۰

۱۶۵۰۰۰۰

AMBASSADORI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۵۳۰۰۰۰

۳۹۲۰۰۰۰

۲۴۴۰۰۰۰

MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۵۸۰۰۰۰

۴۲۶۵۰۰۰

۱۹۱۰۰۰۰

RADISSON BLUE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۸۲۵۰۰۰

۴۷۷۰۰۰۰

۱۹۱۰۰۰۰

BLTMORE

مرکز شهر

تور گرجستان تفلیس تور گرجستان تفلیس

۲۹۲۰۰۰۰

۴۹۴۰۰۰۰

۱۹۱۰۰۰۰

ساعت رفت : ۱۵:۴۵ ساعت برگشت ۱۸:۰۰

 

خدمات تور گرجستان

√ بلیط رفت و برگشت با پرواز تابان

چهار شب اقامت در هتل با صبحانه

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

√ راهنمای فارسی زبان

 

توجهات لازم تور گرجستان

رفت ۹ خرداد با برگشت ۱۵-۱۶ خرداد ۳۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ

رفت ۱۱-۱۲ خرداد با کلیه برگشت ها ۸۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ

رفت ۲۵-۲۶ خرداد با کلیه برگشت ها ۲۰۰٫۰۰۰ افزایش نرخ

تخت نفر سوم در صورت کامفرم هتل ، تایید می شود

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر.                                                     

پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

هتل ها گارانتی و پرواز ارتر و غیر قابل انتقال و استرداد می باشند.

مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده

مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

 

توضیحات تور گرجستان

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.                                                        

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، کل مبلغ تور سوخت می گردد.

⊗ قیمت کودک ۲-۶ سال کودک بدون تخت ۹۴۵٫۰۰۰ تومان می باشد .

هتل های IBIS  کودک بدون تخت ندارد

هتل view lake فول گارانتی می باشد و نوشیدنی ۲۴ ساعته ، فول برد و شاتل رایگان تا مرکز شهر روزی ۲ نوبت

 

تور گرجستان ، سفری سراسر خاطره و لذت است.

شهر تفلیس گرجستان به چهار راه بین آسیا و اروپا معروف است.

شهری است که ازنظر تاریخی دستخوش تحولات دینی، مذهبی، قومی و قبیله ایی مختلف بوده است.

این شهر دارای بناها و اماکن تاریخی و طبیعت زیبایی است که گردشگران را مجذوب خود می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تور  می توانید از طرق زیر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید :

شماره تماس شرکت: ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱

شماره فکس شرکت: ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱

شماره پشتیبانی شرکت: ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲

یا می توانید در فضای مجازی همراه ما باشید و از آخرین اخبار و پکیج های ما مطلع شوید:

شماره تلگرام شرکت: ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲

آدرس کانال تلگرام شرکت: https://www.telegram.me/harimparvaz

آدرس اینستاگرام شرکت: https://www.Instagram.com/harimparvaz

آدرس ایمیل: Info@harimparvaz.com

آدرس وب سایت: https://www.harimparvaz.com

آدرس شرکت: میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳ – شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان