گرجستان تفلیس ، تور تفلیس ، تور گرجستان ، تور لوکس ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری

 

هتـــــــل
موقعیت
منو غذایی
درجه
هر نفر اتاق دو تخته
هر نفر اتاق یک تخته
هر نفرکودک با تخت (۱۲-۶ )

POLO

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۱۶۰۰۰۰

۱۴۲۵۰۰۰

۱۱۲۰۰۰۰

HILTOP

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۲۷۵۰۰۰

۱۶۵۵۰۰۰

۱۱۲۰۰۰۰

ASTORION PALACE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۳۱۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

LIKE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۳۴۰۰۰۰

۱۷۹۰۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

TBLISI CENTRAL

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۳۴۰۰۰۰

۱۷۹۰۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

GARDEN

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۳۴۰۰۰۰

۱۷۹۰۰۰۰

۱۱۶۰۰۰۰

DREAM

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۴۲۰۰۰۰

۱۹۰۰۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰

GEORGIA (VAKE )

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۴۲۰۰۰۰

۱۹۰۰۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰

FUND

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۴۸۵۰۰۰

۲۰۷۵۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰

LUX INN

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۴۸۵۰۰۰

۲۰۷۵۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰

EURASIA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۴۸۵۰۰۰

۲۰۷۵۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰

DPLAZA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۵۱۵۰۰۰

۲۱۴۰۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰

BATONI

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۵۵۵۰۰۰

۲۲۱۵۰۰۰

۲۳۷۰۰۰۰

LORDS

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۵۵۵۰۰۰

۲۲۱۵۰۰۰

۲۳۷۰۰۰۰

LEVELI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۵۵۵۰۰۰

۲۲۱۵۰۰۰

۲۳۷۰۰۰۰

VIEW LAKE
FULL GARANTI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۶۳۵۰۰۰

۲۳۷۰۰۰۰

۱۳۷۰۰۰۰

GNG

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۷۲۰۰۰۰

۲۵۶۰۰۰۰

۱۳۷۰۰۰۰

BEAUMONDEH GARDEN

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۸۶۰۰۰۰

۲۸۴۰۰۰۰

۱۴۳۰۰۰۰

GOLDEN PALACE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۸۶۰۰۰۰

۲۸۴۰۰۰۰

۱۴۳۰۰۰۰

COLOMBI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۸۶۰۰۰۰

۲۸۴۰۰۰۰

۱۴۳۰۰۰۰

VILTON

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۸۶۰۰۰۰

۲۸۴۰۰۰۰

۱۴۳۰۰۰۰

PATRIOTI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۹۳۰۰۰۰

۲۹۵۰۰۰۰

۱۵۱۰۰۰۰

DOLABAURI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۹۳۰۰۰۰

۲۹۵۰۰۰۰

۱۵۱۰۰۰۰

IVERIA INN

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۱۹۳۰۰۰۰

۲۹۵۰۰۰۰

۱۵۱۰۰۰۰

VEDSIZI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۰۰۰۰۰۰

۳۱۲۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

PARIMAVERE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۰۰۰۰۰۰

۳۱۲۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

LPLAZA

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۰۷۵۰۰۰

۳۲۶۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

CRUISE

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۲۱۵۰۰۰

۳۲۶۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

CRON PALACE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۲۹۰۰۰۰

۳۶۹۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

GRAKO PALACE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۲۹۰۰۰۰

۳۶۹۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

KALASI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۳۷۰۰۰۰

۳۸۴۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

VERE PALACE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۳۷۰۰۰۰

۳۸۴۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

ASTORIA TBLISI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۳۷۰۰۰۰

۳۸۴۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

PREFERENCE HUALING TBLISI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان

تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۳۷۰۰۰۰

۳۸۴۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

IBIS

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان

تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابانTOP

۲۵۲۵۰۰۰

۴۱۴۰۰۰۰

NA

MUSEM

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۶۶۵۰۰۰

۴۴۵۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

MERCURE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۲۱۹۰۰۰۰

۴۹۱۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰

HOLIDAYINN

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۳۲۶۰۰۰۰

۵۹۶۰۰۰۰

۲۲۲۰۰۰۰

COURTYARD BY MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۳۵۵۰۰۰۰

۶۲۰۰۰۰۰

۲۲۲۰۰۰۰

AMBASSADORI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان

تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۳۷۶۰۰۰۰

۶۲۰۰۰۰۰

۳۶۱۰۰۰۰

MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان

تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۳۸۴۰۰۰۰

۶۸۰۰۰۰۰

۲۶۷۵۰۰۰

RADISSON BLUE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان

تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۴۲۸۰۰۰۰

۷۶۸۰۰۰۰

۲۷۶۵۰۰۰

BLTMORE

مرکز شهر

گرجستان تفلیس تور ۷ شب و ۸ روزه با پرواز تابان

تور تفلیس گرجستان 7 شب و 8 روز با پرواز تابان

۴۴۵۰۰۰۰

۷۹۷۰۰۰۰

۲۶۷۵۰۰۰

 

ساعت رفت : ۱۵:۴۵ ساعت برگشت ۱۸:۰۰

خدمات تور گرجستان تفلیس

√ بلیط رفت و برگشت با پرواز تابان

چهار شب اقامت در هتل با صبحانه

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

√ راهنمای فارسی زبان

 

توجهات لازم تور گرجستان تفلیس

رفت ۹ خرداد با برگشت ۱۵-۱۶ خرداد ۳۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ

رفت ۱۱-۱۲ خرداد با کلیه برگشت ها ۸۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ

رفت ۲۵-۲۶ خرداد با کلیه برگشت ها ۲۰۰٫۰۰۰ افزایش نرخ

تخت نفر سوم در صورت کامفرم هتل ، تایید می شود

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر.                                                     

پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

هتل ها گارانتی و پرواز ارتر و غیر قابل انتقال و استرداد می باشند.

مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده

مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

 

توضیحات تور گرجستان تفلیس

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.                                                        

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، کل مبلغ تور سوخت می گردد.

⊗ قیمت کودک ۲-۶ سال کودک بدون تخت ۹۴۵٫۰۰۰ تومان می باشد .

هتل های IBIS  کودک بدون تخت ندارد

هتل view lake فول گارانتی می باشد و نوشیدنی ۲۴ ساعته ، فول برد و شاتل رایگان تا مرکز شهر روزی ۲ نوبت

تور گرجستان تفلیس ، سفری سراسر خاطره و لذت است.

شهر تفلیس گرجستان به چهار راه بین آسیا و اروپا معروف است.

شهری است که ازنظر تاریخی دستخوش تحولات دینی، مذهبی، قومی و قبیله ایی مختلف بوده است.

این شهر دارای بناها و اماکن تاریخی و طبیعت زیبایی است که گردشگران را مجذوب خود می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تور  می توانید از طرق زیر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید :

شماره تماس شرکت: ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱

شماره فکس شرکت: ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱

شماره پشتیبانی شرکت: ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲

یا می توانید در فضای مجازی همراه ما باشید و از آخرین اخبار و پکیج های ما مطلع شوید:

شماره تلگرام شرکت: ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲

آدرس کانال تلگرام شرکت: https://www.telegram.me/harimparvaz

آدرس اینستاگرام شرکت: https://www.Instagram.com/harimparvaz

آدرس ایمیل: Info@harimparvaz.com

آدرس وب سایت: https://www.harimparvaz.com

آدرس شرکت: میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳ – شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان