تور ، تور تفلیس ، تور گرجستان ، تور لوکس ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری

 

هتـــــــل
موقعیت
منو غذایی
درجه
هر نفر اتاق دو تخته
هر نفر اتاق یک تخته
هر نفرکودک با تخت (۱۲-۶ )

POLO

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۰۰۰۰۰۰

۱۱۲۵۰۰۰

۹۸۰۰۰۰

HILTOP

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۰۵۵۰۰۰

۱۲۱۵۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

ASTORION PALACE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۰۷۰۰۰۰

۱۲۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

LIKE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲۷۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

TBLISI CENTRAL

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲۷۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

GARDEN

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲۷۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

GEORGIA (VAKE )

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۲۰۰۰۰

۱۳۲۰۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰

FUND

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۴۵۰۰۰

۱۳۹۵۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰

LUX INN

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۴۵۰۰۰

۱۳۹۵۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰

EURASIA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۴۵۰۰۰

۱۳۹۵۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰

DPLAZA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۵۵۰۰۰

۱۴۲۰۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰

BATONI

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۷۵۰۰۰

۱۴۵۵۰۰۰

۱۰۹۰۰۰۰

LORDS

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۷۵۰۰۰

۱۴۵۵۰۰۰

۱۰۹۰۰۰۰

LEVELI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۱۷۵۰۰۰

۱۴۵۵۰۰۰

۱۰۹۰۰۰۰

VIEW LAKE

FULL GARANTI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۲۱۵۰۰۰

۱۵۳۰۰۰۰

۱۰۹۰۰۰۰

GNG

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۲۴۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۱۰۹۰۰۰۰

BEAUMONDEH GARDEN

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۰۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰۰

۱۱۱۰۰۰۰

GOLDEN PALACE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۰۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰۰

۱۱۱۰۰۰۰

COLOMBI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۰۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰۰

۱۱۱۰۰۰۰

VILTON

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۰۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰۰

۱۱۰۰۰۰۰

PATRIOTI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۳۰۰۰۰

۱۷۷۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰

DOLABAURI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۳۰۰۰۰

۱۷۷۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰

IVERIA INN

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۳۰۰۰۰

۱۷۷۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰

VEDSIZI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۶۰۰۰۰

۱۸۴۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

PARIMAVERE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۶۰۰۰۰

۱۸۴۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

LPLAZA

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۳۹۵۰۰۰

۱۹۰۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

CRUISE

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۴۵۵۰۰۰

۱۹۰۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

CRON PALACE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۴۹۰۰۰۰

۲۰۹۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

GRAKO PALACE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۴۹۰۰۰۰

۲۰۹۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

KALASI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۵۳۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

VERE PALACE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۵۳۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

ASTORIA TBLISI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۵۳۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

PREFERENCE HUALING TBLISI

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۵۳۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

IBIS

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابانTOP

۱۵۸۵۰۰۰

۲۲۸۰۰۰۰

NA

MUSEM

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۶۴۵۰۰۰

۲۴۱۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰

MERCURE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۷۵۰۰۰۰

۲۶۱۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰

HOLIDAYINN

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۱۹۰۰۰۰۰

۳۰۶۰۰۰۰

۱۴۶۰۰۰۰

COURTYARD BY MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۲۰۳۰۰۰۰

۳۱۶۰۰۰۰

۱۴۶۰۰۰۰

AMBASSADORI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۲۱۲۰۰۰۰

۳۱۶۰۰۰۰

۲۰۵۰۰۰۰

MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۲۱۶۰۰۰۰

۳۴۲۰۰۰۰

۱۶۵۵۰۰۰

RADISSON BLUE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۲۳۴۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۱۶۵۵۰۰۰

BLTMORE

مرکز شهر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

تور تفلیس 3 شب و 4 روز با پرواز تابان

۲۴۱۰۰۰۰

۳۹۳۰۰۰۰

۱۶۵۵۰۰۰

ساعت رفت : ۱۵:۴۵ ساعت برگشت ۱۸:۰۰

 

تور تفلیس ، سفری سراسر خاطره و لذت است.

شهر تفلیس گرجستان به چهار راه بین آسیا و اروپا معروف است.

شهری است که ازنظر تاریخی دستخوش تحولات دینی، مذهبی، قومی و قبیله ایی مختلف بوده است.

این شهر دارای بناها و اماکن تاریخی و طبیعت زیبایی است که گردشگران را مجذوب خود می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تور گرجستان می توانید از طرق زیر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید :

شماره تماس شرکت: ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱

شماره فکس شرکت: ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱

شماره پشتیبانی شرکت: ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲

یا می توانید در فضای مجازی همراه ما باشید و از آخرین اخبار و پکیج های ما مطلع شوید:

شماره تلگرام شرکت: ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲

آدرس کانال تلگرام شرکت: https://www.telegram.me/harimparvaz

آدرس اینستاگرام شرکت: https://www.Instagram.com/harimparvaz

آدرس ایمیل: Info@harimparvaz.com

آدرس وب سایت: https://www.harimparvaz.com

آدرس شرکت: میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳ – شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان